پژوهشگر گرامی

 براساس مصوبه مورخ 1396/7/10 هشتادمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مقرر گردید از تاریخ 1396/8/1 در صورت تایید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 500/000 ریال و پس از تایید نهایی، مبلغ 1/000/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

به استناد مصوبات کمیسیون بررسى و تأیید نشریات علمى دانشگاه آزاد اسلامى و براساس رأى هجدهمین جلسه مورخ 22/2/84 کمسیون مذکور مجله جستارهای فلسفی دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات حائز شرایط دریافت درجه علمى پژوهشى شناخته شد.

شماره جاری: دوره 22، شماره 35- بهار و تابستان98، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-230 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2008-0433