پژوهشگر گرامی

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

به استناد مصوبات کمیسیون بررسى و تأیید نشریات علمى دانشگاه آزاد اسلامى و براساس رأى هجدهمین جلسه مورخ 22/2/84 کمسیون مذکور مجله جستارهای فلسفی دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات حائز شرایط دریافت درجه علمى پژوهشى شناخته شد.

شماره جاری: دوره 24، شماره 37-بهار و تابستان99، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-155 

شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2008-0433