نویسنده = هادی صمدی
تعداد مقالات: 3
2. مک اینتایر در مقابل عقل گرایی و نسبی گرایی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، بهار و تابستان 1388، صفحه 31-56

هادی صمدی


3. روش علمی داروین در عمل

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 14)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 85-105

هادی صمدی