نویسنده = محمد علی صافی
تعداد مقالات: 1
1. عدالت به مثابه انصاف، سیاسی و نه متافیزیکی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی20)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 113-141

محمد علی صافی