نویسنده = سید رضا ملیح
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی دیدگاه های اصلی رقیب در مورد مسأله ی بازگشت پذیری

دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، بهار و تابستان 1389، صفحه 57-95

سید رضا ملیح؛ زهرا شجاعی


2. رد پای پراگماتیسم در تعبیر نیلز بوهر از مکانیک کوانتومی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، بهار و تابستان 1388، صفحه 121-143

سید رضا ملیح؛ افسانه آشکاری