نویسنده = افسانه آشکاری
تعداد مقالات: 1
1. رد پای پراگماتیسم در تعبیر نیلز بوهر از مکانیک کوانتومی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، بهار و تابستان 1388، صفحه 121-143

سید رضا ملیح؛ افسانه آشکاری