کلیدواژه‌ها = تکامل
تعداد مقالات: 5
2. ریشه‌های اخلاق از دیدگاه فرانس دی‌وال

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1393، صفحه 129-148


3. نقد دیویس‌ها بر تئودیسه پرورش روح جان هیک

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 22)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 23-48

اکرم خلیلی


4. هم بسته های عصبی ناهشیار جمعی یونگ

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 99-119

اسماعیل دهقان


5. نظریه تکامل داروین و توضیح تاریخی در زیست شناسی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 16)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 93-113

کیوان الستی