کلیدواژه‌ها = رنج‌های بی‌وجه و گزاف
تعداد مقالات: 1
1. نقد دیویس‌ها بر تئودیسه پرورش روح جان هیک

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 22)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 23-48

اکرم خلیلی