کلیدواژه‌ها = تجربه
تعداد مقالات: 2
1. اندیشه‌ی علیت و نقش معرفتی حس در آن نزد ابن‌سینا

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 22)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 59-77

فاطمه رمضانی


2. پا به پای ارسطو به جستجوی دانش برین

دوره 1، پ شماره1(بهار 1383)، بهار و تابستان 1383، صفحه 37-52

پرویز ضیاء شهابی