کلیدواژه‌ها = حاکمیت
تعداد مقالات: 2
1. ترور و قلمرو: هندسه نظریه سیاسی در جهان معاصر

دوره 16، 29 بهار و تابستان1395، بهار و تابستان 1395، صفحه 67-94


2. رابطۀ فقه با منابع و مبانی مشترک حقوقی حاکمیت

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 7 )، بهار و تابستان 1385، صفحه 79-106

محمد حسین فرهنگی