کلیدواژه‌ها = ماده
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مفهوم جوهر در تفکر سه فیلسوف: ارسطو، ابن سینا، اسپینوزا

دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، بهار و تابستان 1389، صفحه 145-162

مهدی اسعدی؛ سید مرتضی طباطبایی


2. حقیقت جسم در فلسفه ی شیخ اشراق و صدرالمتألهین

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 13)، بهار و تابستان 1387، صفحه 147-167

مریم عاطفی؛ محمد سعیدی مهر


3. فلسفه ی طبیعتِ هگل

دوره 3، شماره2(پیاپی8)، بهار و تابستان 1385، صفحه 29-54

مجید اکبری


4. معاد جسمانی از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا

دوره 2، شماره 2(پیاپی 4)، بهار و تابستان 1384، صفحه 181-198

مهدی نجفی افرا