کلیدواژه‌ها = جنس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفهوم جوهر در تفکر سه فیلسوف: ارسطو، ابن سینا، اسپینوزا

دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، بهار و تابستان 1389، صفحه 145-162

مهدی اسعدی؛ سید مرتضی طباطبایی