کلیدواژه‌ها = فلسفه علم
تعداد مقالات: 1
1. تقلیل، کارکرد و اعمال مضاعف عمل گرایی در فلسفه ی زیست شناسی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 16)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 137-161

مجید داودی