کلیدواژه‌ها = منظرگرایی
تعداد مقالات: 2
2. مک اینتایر در مقابل عقل گرایی و نسبی گرایی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، بهار و تابستان 1388، صفحه 31-56

هادی صمدی