کلیدواژه‌ها = پراگماتیسم
تعداد مقالات: 3
1. نقد رورتی بر معرفت‌شناسی

دوره 18، بهار و تابستان 1396، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-21


3. رد پای پراگماتیسم در تعبیر نیلز بوهر از مکانیک کوانتومی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، بهار و تابستان 1388، صفحه 121-143

سید رضا ملیح؛ افسانه آشکاری