کلیدواژه‌ها = تعیین پذیری
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی دیدگاه های اصلی رقیب در مورد مسأله ی بازگشت پذیری

دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، بهار و تابستان 1389، صفحه 57-95

سید رضا ملیح؛ زهرا شجاعی