کلیدواژه‌ها = تبیین‌های نمادی و غیرنمادی
تعداد مقالات: 1
1. انواع تبیین ریاضیاتی

دوره 14، 27 بهار و تابستان1394، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-42