نقد رورتی بر معرفت‌شناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 رورتی شرحی توصیفی-تاریخی از دیدگاه‌های فلاسفه بیان می‌کند. او پس از این شرح، مبناگرایی و اصالت بازنمایی را که از زمان دکارت به بعد در حوزه معرفت‌شناسی حاکم شده است، نقد می‌کند. به نظر رورتی فرض اساسی  فلاسفه این است که فلسفه نقش ممتازی برای شناخت ما از جهان دارد و  مسائل مورد مطالعه فلسفه سرمدی و جاودانه‌اند. این به معنای مبنا قرار گرفتن فلسفه است. مخالفت رورتی با مبنا قرار گرفتن فلسفه در حقیقت مخالفت با خود معرفت‌شناسی است. مسئله‌ى اساسی این است که آیا رورتی توانسته است خود را از دیدگاه اصالت بازنمایی که خودش آن را نقد می‌کند برهاند. برای دوری جستن از این انتقاد رورتی دیدگاه پراگماتیستی خود را بیان می‌کند. در این دیدگاه شناخت مستلزم گفت‌وگو و عمل اجتماعی است که رورتی این دیدگاه را رفتارگرایی معرفت‌شناختی می‌نامد. چارلز تیلور دیدگاه رورتی را ازجمله دیدگاه‌های دنیوی می‌داند که منجر به نتایج غیر اخلاقی می‌شود. به نظر او دیدگاه رورتی هنوز تحت تسلط اصالت بازنمایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rorty’s Criticism of Epistemology

چکیده [English]

Richard Rorty gives a descriptive-historical account of philosophical views. He criticizes fundamentalism and representationalism which, since Descartes, have dominated epistemology. The fundamental assumption of philosophers is that philosophy has a prominent role in our understanding of the world, and that philosophical issues are permanent. This means that philosophy is regarded as the ground for our knowledge. Rorty is against that, and so he is in fact against epistemology. Now, the question is whether Rorty is successful in freeing himself from representationalism. Rorty declares his pragmatism according to which knowledge requires dialogue and social action. He calls this view epistemological behaviorism. Charles Taylor describes Rorty’s view as a secular viewpoint which leads to unethical consequences. Taylor says that Rorty’s view is still under sovereignty of representationalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rorty
  • Fundamentalism
  • Representationalism
  • Pragmatism
  • Epistemological Behaviorism
Gutting, G., “Rory’s Critique of Epistemology”, Richard Rorty, By David R. Hiley(ed.), Cambridge University Press, 2003.

Rorty, R., Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton, University of Princeton Press, 1980.

Idem, Consequences of Pragmatism, Minneapolis, Brignton, The Harverster Press, 1994.

Taylor, Ch., “Rorty in the Epistemological Tradition”, Reading Rorty; Critical Responses to Philosophy and the Mirror of Nature, Alan R. Malachowski(ed.), Oxfor, Blackwell, 1996.

William, M., “Rorty on Knowledge and Truth”, Richard Rorty, David R. Hiley(ed.), Cambridge University Press, 2003.