از τὸ ὂν یونانی به موجود عربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله می‎کوشم به تحلیل معنا‎شناسانه موضوع فلسفه اولی که در یونانی بدان τὸ ὂν می‎گویند _البته با اتکا به پژوهش‎های چارلز کان_ بپردازم. τὸ ὂν در یونانی بیشتر ناظر به امور در دسترس و یافت‎شدنی است، یعنی آن‌چه عرفا از «هست» مراد می‎شود. خواهم کوشید برای وضوح این بحث به معادل فارسی آن بپردازم. پس از آن با رجوع به ترجمه‎های مابعدالطبیعه و معادل‌هایی که مترجمین برای ترجمه سه لفظ  τὸ εἶναι، τὸ ὂν و τὸ ἔστιν، گزیده‎اند به تحلیل معناشناسانه این ترجمه‎ها خواهم پرداخت. قطعاً در این میان موجود از همه برجسته‎تر است، خواهم کوشید سابقه این واژه را در زبان عربی و دوران ترجمه عباسی روشن سازم. سرانجام نسبت معناشناسانه موجود با معادل یونانی آن پایان بخش سخن خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Greek ‘τὸ ὂν’ to Its Arabic Equivalent ‘Mawjūd’

چکیده [English]

In this paper I will try to semantically analyze the subject matter of First Philosophy, i.e. ‘τὸ ὂν’. In doing so, I rely on Charles Kahn’s works. ‘τν in Greek thought mainly refers to what is accessible. This is what mystics mean by “that which is”. To make this clear, I will discuss the Persian equivalent of this Greek word. Then, with reference to Arabic translations of Metaphysics and the equivalents of ‘τ εναι’, ‘τν’, and ‘τστιν’ in these texts, I will semantically analyze those equivalents among which Mawjūd is the most prominent. I will show the background of this word in the Arabic language and especially in The Translation Movement. Finally, I will explain the semantic relation between Mawjūd and its Greek equivalent.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Mawjūd
  • Being
  • Einai
  • τὸ ὂν
  • That Which Is
  • Charles Kahn