کنایه‌گرایی در معناشناسی جهان‌های ممکن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

داستان­وارگرایی در یک حوزه­­ی گفتمانی را می­توان عجالتاً به عنوان دیدگاهی صورت­بندی کرد که مدعی است بهترین تلقی از اظهاراتی که در ضمن آن حوزه از گفتمان مطرح می­شوند، این نیست که دارای صدق به مفهوم سرراست آن باشند، بلکه بهتر است بدان­ها به مثابه­ی نوعی «داستان» بنگریم. چنان‌که خواهیم دید، این صورت­بندی اولیه از داستان­وارگرایی، از جهات متعددی [بسیار] کلی، ولی به عنوان یک نقطه­ی افتراق سودمند است. در نوشتار حاضر نخست به معرفی کلیاتی در مورد داستان­وارگرایی خواهیم پرداخت. سپس دسته­بندی یابلو و خوانش وی از این تز را به اختصار می­آوریم. در نهایت پس از نگاهی شتاب­زده به سیر تاریخی مفهوم «جهان­های ممکن» نشان می­دهیم که اشکالات هستی­شناخت پیش‌روی معناشناسی جهان­های ممکن در روش­شناسی فلسفه­ی امروز از کجا ناشی می­شود و نسخه­ی یابلو از داستان­وارگرایی (کنایه­گرایی) چگونه به رفع این اشکالات کمک می­کند. کنایه­گرایی به عنوان خوانشی از داستان­وارگرایی (که یابلو آن را ارائه کرده است) می­تواند اشکالات متعدد دیگری را که در مورد هستی­شناسی، ارجاع، صدق و موارد دیگر پیرامون گزاره­های خاص (مانند گزاره­های ریاضیاتی یا وجهی) طرح می­شوند پاسخ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Figuralism in Possible Worlds Semantics

چکیده [English]

Fictionalism about a region of discourse can provisionally be characterized as the view that claims made within that discourse are not best seen as aiming at literal truth but are better regarded as a sort of ‘fiction’. As we will see, this first characterization of fictionalism is in several ways rough. But it is a useful point of departure. In this paper, a general introduction of fictionalism is, preliminarily, provided. Then we briefly consider Yablo’s classification, along with his very own reading of it. After a quick review over the notion of “Possible Worlds” throughout the history of the idea, we will come to show that how ontological problems rise against the possible worlds semantics in contemporary methodology of philosophy, and that how Yablo’s version of fictionalism (i.e. figuralism) helps to solve those problems. As a reading of fictionalism, (Yablo’s) figuralism can lead to answer various other questions about ontology, reference, truth, etc, questions that are related to specific propositions such as mathematical or modal ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fictionalism
  • Yablo
  • Figuralism
  • Thoughts
  • Mind
  • Meaning
  • Modality
  • Possible Worlds
  • Analytic Philosophy of Religion
  • Semantics