منزلت فقه از منظر معرفت‌شناسی: استلزامات و تبعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در مقاله‌ی حاضر بر این امر تأکید می‌شود که فقه از منظر معرفت‌شناسی در شمار تکنولوژی‌هاست، نه علم، و در مقام یک تکنولوژی قدرتمند تأثیرات فراوانی در جوامعی که از آن، بیش یا کم، برای تمشیت امور خود بهره می‌گیرند برجای می‌گذارد. در مقاله کنونی پس از گذری اجمالی در خصوص منزلت فقه در مقام یک تکنولوژی و بررسی برخی ابهامات احتمالی در این زمینه، توجه خود را به برخی از لوازم و تبعات تکنولوژی بودن فقه معطوف می‌سازیم و به بحث درباره تبیین نسبت فقه با سبک زندگی، اخلاق و شناخت خداوند و اهمیت کنترل تکنولوژی‌ها می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Figh from the Epistemological Point of View: Implications and Consequences

چکیده [English]

Fiqh (Islamic Jurisprudence) as a powerful technology has a profound effect on the societies in which it is used to, more or less, facilitate their affairs. In the present paper, after a brief overview of the status of fiqh as technology and examining some of the possible ambiguities in this relation, we turn to some of the implications and consequences of “fiqh as a technology”. We try to give an explanation for the relation of fiqh with, and its impact on, issues such as the form of life, ethics, our knowledge of God, and the importance of controlling technologies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy of fiqh
  • Philosophy of Technology
  • Critical Rationalism
  • Religious technology
  • Philosophy of Islamic Jurisprudence