دوره و شماره: دوره 2، شماره 1(پیاپی3 )، بهار و تابستان 1384، صفحه 1-126 
6. عده و احکام آن

صفحه 157-175

سید محمد موسوی بجنوردی