دوره و شماره: دوره 2، شماره 3(پیاپی 5 )، پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-199 
6. راه بُدهیستوه

صفحه 171-203

ابوالفضل محمودی