دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-192