دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 (پیاپی 22)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-142