دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 (پیاپی 21)، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-146 
5. حدود کلی معرفت بشری از دیدگاه ابن نسینا

صفحه 93-118

محمد علی اخگر؛ سید صدر الدین طاهری