دوره و شماره: دوره 8، شماره 1( پیاپی 19)، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-194 
1. وحدت نفس از نظر ابن سینا و توماس آکوئینی

صفحه 7-21

نوشین عبدی ساوجیان؛ محمد سعیدی مهر