دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 (پیاپی20)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-152