دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-192 
2. انقلاب کپرنیکی کانت

صفحه 41-67

لیلا نصیری؛ حسین گلچینی