دوره و شماره: دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-192 
5. عصمت انبیاء از دیدگاه فخر رازی

صفحه 125-143

محمد سعیدی مهر؛ لیلا اختیاری