کلیدواژه‌ها = هنر
رابطه‌ی هنر و سیاست از دیدگاه ژان فرانسوا لیوتار

دوره 19، شماره 41، شهریور 1401، صفحه 5-30

10.30495/pi.2022.20600

الهام احمدی؛ مریم بختیاریان


نقش هنر در تکامل انسان از منظر زیباشناسی تکاملی

دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، اسفند 1400، صفحه 125-147

10.30495/pi.2022.19563

روجا علیزاده


غیاب معنادار انسان برای بیان امر الهی در بحران کرونای 2019: تحلیلی بر اساس پدیدارشناسی روح هگل

دوره 17، شماره38-پاییز و زمستان99، اسفند 1399، صفحه 5-31

محبوبه اکبری ناصری؛ بهروز الیاسی


دیدگاه آدورنو نسبت به هنر و زیبایی‌شناختی معاصر

دوره 16، شماره 36-پاییز و زمستان98، اسفند 1398، صفحه 23-46


در باب چیستیِ «هنر اسلامى»

دوره 14، پاییز و زمستان1396، آذر 1396، صفحه 179-203