کلیدواژه‌ها = عقل
عقل طبیعی و معرفت ناشی از عنایت الهی از دیدگاه توماس آکویینی

دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، اسفند 1400، صفحه 31-48

10.30495/pi.2022.19559

امیر جعفری؛ محمد سعیدی مهر


اتحاد عین و ذهن از دیدگاه صدرالمتألهین و هگل

دوره 16، شماره 36-پاییز و زمستان98، اسفند 1398، صفحه 87-112


نقد پدیدارشناختی ماکس شلر بر نظام صوری کانت

دوره 12، 27 بهار و تابستان1394، شهریور 1394، صفحه 55-78


نسبت اراده به عقل در فلسفه ی دکارت

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 12 )، مهر 1386، صفحه 161-180

حسین گلچینی


رابطۀ فقه با منابع و مبانی مشترک حقوقی حاکمیت

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 7 )، فروردین 1385، صفحه 79-106

محمد حسین فرهنگی


تمایز عقل و رأی در مکتب جعفری

دوره 2، شماره 4(پیاپی6 )، دی 1384، صفحه 111-126

مجید معارف


بهکتی و عشق در عرفان هندی و اسلامی

دوره 1، شماره 1(پیاپی 2)، دی 1383، صفحه 25-57

زهرا حسینی حمید