کلیدواژه‌ها = رالز
عدالت به مثابه انصاف، سیاسی و نه متافیزیکی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی20)، مهر 1390، صفحه 113-141

محمد علی صافی


تفسیر موقعیت اولیه رالز با توجه به نظریه ی خودآیینی کانت

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، فروردین 1388، صفحه 145-163

فاطمه هاشمی؛ حسین گلچینی


تحول نظریه ی عدالت رالز از عدالت اخلاقی به عدالت سیاسی

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 13)، فروردین 1387، صفحه 5-34

شهلا اسلامی


جان رالز: از سنت قرارداد اجتماعی تا دو اصل عدالت

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 12 )، مهر 1386، صفحه 11-32

شهلا اسلامی