کلیدواژه‌ها = پوپر
ارزیابی انتقادات سوزان هاک بر آراء ضد موجه‌سازی معرفت‌شناختی پوپر

دوره 19، شماره 41، شهریور 1401، صفحه 51-77

10.30495/pi.2022.20602

مهدی بروجردی؛ علیرضا منصوری؛ رضا عزیزی نژاد


ناکارآمدی مفهوم تطابقی صدق در فلسفه‌ی علم پوپر

دوره 17، شماره 37-بهار و تابستان99، شهریور 1399، صفحه 5-24