جست‌وجوی مطلوب‌های اخلاقی افلاطون و بررسی غایت آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله پیش رو به احصاء مطلوب‌های اخلاقی میان افکار و آراء افلاطون پرداخته و غایت و عقلانیت آن مطلوب‌ها را جسته است. از این رو، ابتدا و به عنوان مقدمه، جهان‌شناسی و علم النفس مورد نظر افلاطون را نشان داده و سپس ارتباط و پیوستگی آن‌ها را با نحوه عقلانیت و مطلوبیت مطلوب‌ها، عقلانیت مستتر در آن‌ها و غایت و هدفی که افلاطون را به چنین مقصدی رسانده بیان شده است. در ادامه با استفاده از این مقدمات «فضیلت اخلاقی» به عنوان مطلوب افلاطون معرفی و فضائل عمده رئیسه شمارش شده‌اند. این فضائل که شامل تمام فضائل دیگر نیز می‌شوند عبارتند از عفت، شجاعت، حکمت و در نهایت عدالت. استنتاج هر کدام از فضائل از علم النفس افلاطون تشریح شده و در بیان عقلانیت این مطلوب‌ها از اصالت مُثُل به عنوان هستی‌شناسی افلاطون بهره گرفته شده است. بر این مبنا نشان داده شده که مُثُل اعلای تمام فضائل، خیر اعلی که سر منشاء تمام نیکی‌ها و جهان است، می‌باشد و وصول به آن سعادت انسان را در پی دارد. بنابراین سعادت، غایت کردار اخلاقی و خیر اعلی دلیل آن است و دستیابی به فضائل نیز وسیله نیل به آن‌ها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Search for Plato's Moral Desires and Their End

چکیده [English]

The present article attempts to enumerate moral desires in Plato`s idea and seeks the rationality of those morals. Hence, as an introduction this article discusses Plato`s cosmology and self-knowledge and the explicates their relation and affiliation by virtue of rationality and desirability of the desire their hidden rationality and the purpose which has led Plato to such a conclusion furthermore. By drawing upon such introductory words, “moral virtue” is introduced as Plato`s wish and principal virtue are enumerated and set forth. These moral virtues encompass all the other virtues such as chastity, courage, wisdom and finally justice. Each of these virtues is deduced from Plato`s self-knowledge and the rationality of these desires has been discussed in light of word of ideas as Plato`s cosmology. Accordingly, it is concluded that word of ideas – the ultimate goodness which is the sauce of the word and all the goodness in it- is the perfect example of all virtues and attaining it brings about human Happiness. Therefore, happiness, the end point of moral action and the ultimate goodness is a result of that. And achieving those virtues is the passage to accomplish them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plato
  • virtue
  • happiness
  • wisdom
  • Courage
  • chastity
  • justice