تقدم متافیزیکی همکاری بر رقابت

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری رشته فلسفه علم، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ومسئول مکاتبات

3 استادیار زیست شناسی دانشگاه تهران

چکیده

طبیعت یا محیط، هستومندی سیستماتیک حاصل از تعامل میان هستومندهای تشکیل دهندة آن است که در طول زمان نیز تغییر می‌کنند. تا پیش از داروین تاکید اندیشمندان بر همکاری میان فرد جاندار با محیطشان مبنای نظریه‌های تبیین‌کننده بوده است حال آنکه داروین رقابت میان افراد را بر مبنای نظریه‌ای اقتصادی به عنوان پایة تبیین‌های خود برگزید. بنابراین سنگ بنای نظریة داروین بر رقابت میان هستومندهای زیستی بنا شد و در این رویکرد هر گونه تعاملی میان هستومندها بر پایة رقابت میان هستومندهای سطح بالاتر توضیح داده می‌شود. این امر و عدم وجود نظریة وراثتی مناسب در زمان داروین سبب شد تا نظریة تکاملی‌اش همانند دیگر نظریه‌ها با مشکلاتی در تبیین برخی از رویدادهای زیستی مواجه گردد. رویکردهای تعاملی (همکاری) یا تقابلی (رقابت) به تنهایی نمی‌توانند مبیّن کامل و یکپارچه‌ای برای واقعیتهای زیستی تلقی شوند. به نظر می‌رسد همزمان با اینکه رابطة اساسی میان هر هستومند زیستی با محیط پیرامونش تعامل و همکاری است، تقابل و رقابتی میان برخی هستومندها به ویژه هستومندهای به شدت شبیه برای برقراری ارتباط بهتر با محیط پیرامونشان نیز برقرار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

همکاری، رقابت، تکامل، شباهت، محیط زیست، رابطه.

نویسندگان [English]

  • Mohsen Jamalimehr 1
  • Babak Abbasi 2
  • Reza Naderloo 3
1 دانشجوی مقطع دکتری رشته فلسفه علم، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 استادیار دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ومسئول مکاتبات
3 استادیار زیست شناسی دانشگاه تهران