نقدی بر انکار کیفیت‌های ذهنی: بررسی دیدگاه دانیل دنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری فلسفه علم، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه فلسفه، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

کیفیت‌های ذهنی به معنای حداقلی و شهودی، همان ویژگی‌های پدیداری و ذاتی خود تجربه است که از آن‌ها با عنوان کوالیا یاد می‌شود. معمولاً حالت‌های ادراکی، احساسات بدنی، حالت‌های عاطفی و هیجانی و حالت‌های شبه ادراکی را نمونه‌هایی از حالت‌های ذهنی به‌شمار می‌آورند که از کیفیت‌های ذهنی برخوردار هستند. دانیل دنتِ آمریکایی وجود کیفیت‌های ذهنی را با استفاده از آزمون‌های فکری‌ای که طراحی کرده است انکار می‌کند. دیدگاه وی با عنوان «حذف‌گرایی درباره‌ی کیفیت‌های ذهنی» شناخته شده است. در این آزمون‌ها دنت پیشینه‌ی وجود کیفیت‌های ذهنی را زیر سؤال می‌برد و تناقض‌هایی را آشکار می‌سازد که در کیفیت‌های ذهنی ممکن است وجود داشته باشد. در برابر دنت فیلسوفانی چون تای برخلاف دنت برای امکان وجود کیفیت معکوس دلیل خود را بیان می‌کند و ویلیام وب امکانِ پیشرفت در تکنولوژی را سبب‌ساز تأیید تجربی برای معکوس شدن کیفیت‌های ذهنی به‌شمارمی‌آورد. در انتها پاسخ سومی از جانب نویسندگان به استدلال‌های دنت صورت‌بندی می‌شود که مطابق آن هر تجربه‌ی آگاهانه‌ای دارای ویژگی‌هایی است که ممکن است مختص به یک شخص باشد: ویژگی‌هایی که تبیین کامل یک پدیده بدون آن‌ها ناممکن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique on the Qualia Denial: A Study of Dennett’s View

نویسندگان [English]

  • Abolqasem Hashemi 1
  • Ahmadreza Hemmati Moghaddam 2
1 PhD in Philosophy of Science, Department of Law, Theology & Political Sciences, Tehran branch of Science & Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Philosophy, Department of Law, Theology and Political Science, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Mental qualities, in the minimal and intuitive concept, is intrinsic and phenomenal characters of experience called “qualia”. Perceptual states, bodily sensation, emotional states, and quasi-perceptual states are usually considered as examples of mental states that are included qualia. Daniel Dennett, an American philosopher, denies the existence of qualia using the intuition pump designed by him. His view is known as “Reductionism of Qualia”. In these tests, Dennett calls history of qualia into question and reveals the contradictions that may exist in qualia. In contrast to Dennett, philosophers such as Tye, unlike Dennett, argues that reverse quality is possible to exist and William Webb considers the technological advances as the cause of empirical confirmation of qualia reverse. In the end, a third perspective is formulated by the authors to Dennett’s arguments according to which every conscious experience has characters which may be specific to a person: Characters that are necessary to a complete explanation of a phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Qualities
  • Phenomenal Character
  • Qualia
  • Intuition Pump