جایگاه حرکت در مراتب ادراکی فضاهای معماری، مبتنی بر نظریه حرکت جوهری ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ادراک در فلسفه و معماری، عجین با مفهوم حرکت است. مخاطب با حضور و حرکت در فضا، هم راستا با نظریه حرکت‌جوهری ملاصدرا، شامل مراتبی از حرکت می‌‌شود که سطح ادراک مخاطب را از سطح مادی به سطح معنوی ارتقاء می‌دهد. این سیر ادراک مبتنی ‌بر حرکت در فضاهای معماری، قابل انطباق با مراتب ادراکی ملاصدرا می‌باشد. فلذا پژوهش حاضر، بین رشته‌ای و از نوع کیفی با رویکرد تطبیقی-تحلیلی است. هدف این پژوهش، واکاوی مراتب حرکتی در فضاهای معماری، و سپس انطباق سیر ارتقاء ادراک از سطح مادی به معنوی در فضاهای معماری، با مراتب ادراکی ملاصدرا است. سئوالات کلیدی این است که: حرکت در فضاهای معماری چگونه زمینه ارتقاء ادراک از سطح مادی به معنوی را فر‌اهم می‌کند؟ و مراتب حرکتی در فضاهای معماری، چگونه با مراتب ادراکی ملاصدرا قابل انطباق است؟ نتایج نشان می‌دهد که در بازخوانش مباحث ادراکی ملاصدرا در فضاهای معماری، ایجاد درک حضوری، مستلزم اتحاد عاقل و معقول به‌واسطه حرکت ناظر در فضاست. فرد با حرکت در فضا، مراتبی حرکتی را تجربه می‌کند، که در ابتدا ادراک را مشمول لایه‌ی حسی می‌کند؛ اما با حرکت در مراتب بالاتر، ادراک به لایه‌ی معنوی تعلق می‌گیرد، که با مراتب ادراکی ملاصدرا هم خوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Motion in the Perceptual Hierarchy of Architectural Spaces, Based on Mulla Sadra's Theory of Substantial Motion

نویسندگان [English]

  • Mahdi Baniasadi Baghmirani
  • Sayed Behshid Hosseini
  • Azadeh Shahcheraghi
چکیده [English]

Perception in philosophy and architecture is intertwined with the concept of motion. With the presence and movement of the audience in space, according to Mulla Sadra's theory of substantial motion, it includes a degree of motion that; Raises the level of perception from material to spiritual. This promotion of perception in architectural spaces is compatible with Mulla Sadra's perceptual hierarchy. Therefore, the present study is interdisciplinary and qualitative with a comparative-analytical approach. The purpose of this study is to analyze the movement levels in architectural spaces, and then to adapt the process of raising perception from the material to the spiritual level in spaces, with Mulla Sadra's perceptual hierarchy. The key questions are included: How does moving in architectural spaces enhance perception from the material to the spiritual level? And how is the level of movement in architectural spaces compatible with the perceptual level of Mulla Sadra? Conclusion: In re-reading Mulla Sadra's perceptual issues in architectural spaces, creating true perception requires a sane and reasonable union, through the observer's movement in space. By moving in space, audience experiences a hierarchy of motion, which first involves perception

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motion
  • Perception of Space
  • Substantial Motion
  • Perceptual Hierarchy
  • Mulla Sadra