تجربه ی دینی و ادراک خدا: نگاهی انتقادی به نظریه ی آلستون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

ویلیام آلستون در کتاب ماندگار ادراک خدا، در مقام عرضه ی نظریه ای در باب معرفت شناسی باور
دینی، کوشیده است از این رأی دفاع کند که می توان برخی باورهای دینی را به جهت ابتنایشان بر
برخی تجرب ههای دینی معقول و موجه دانست. طبق این نظریه ، آن قسم از تجربه های دینی که
ویژگی های پدیدارشناسانه ی ادراک را از خود بروز می دهند صلاحیت آن را دارند که نقش مبنای باور
را ایفا کنند. این مقاله ضمن گزارش و تحلیل مهم ترین نقدهای این قول و هم چنین بررسی
پاسخ های آلستون به این نقدها، به ارزیابی مستدل این مباحثه پرداخته و در پ ایان با افزودن
ملاحظات انتقادی جدید نتیجه گرفته است که آلستون دلایل محکمی برای موجه کردن مدعای
خویش اقامه نکرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Experience and Perceiving God; A Critical Evaluation of Alston’s Theory

چکیده [English]

In his magnum opus Perceiving God, William Alston has tried to show
that one can be justified in believing some religious beliefs on the
grounds of some religious experiences. According to his theory, those
religious experiences which have -phenomenologically- perceptual
characters are entitled to play the role of ground for some other beliefs.
This paper examines some of the main criticisms of this view, as well
as Alston's replies to them. Evaluating the arguments of two sides of
the debate, the author puts forward his comments and criticism. It has
been finally concluded that as far as Alston's arguments are concerned
his main claim remains under question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious experience
  • Perception
  • M-beliefs
  • epistemic justification
  • realism
  • Alston