آیا امور واقع سلبی می توانند مشکل گزار ههای صادق سالبه را حل کنند؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

گزاره های صادق سالبه برای اصل صادق سازی مشکل می آفرینند. شهوداً چنین گزاره هایی نه به
سبب وجود چیزی یا چیزهایی، بلکه به سبب عدم چیز یا چیزهایی صادق اند. در حالی که اصل
صادق سازی لازم م یآورد که گزاره های صادق به سبب وجود چیز یا چیزهایی صادق باشند. برای
حل این مشکل یا باید اص ل صادق سازی را بازبینی کرد یا به هستان شناسی مختار چیزی افزود. حکم
به وجود امور واقع سلبی از جمله هزین ههای متافیزیکی ای است که برخی برای حفظ اصل
صادق سازی پرداخته اند. در این مقاله ابتدا مقدماتی دربار هی اصل صادق سازی و مشکلی که
گزاره های صادق سالبه برای آن می آفریند، می آورم. پس از توضیحی کوتاه درباره ی راه حل های
ممکن، در ادامه ی مقاله به یکی از آن ها، توسل به امورواقع سلبی، می پردازم. ابتدا نشان می دهم
کدام خوانش از امور سلبی مناس بتر است. سپس با رد برخی اشکال هایی که به این خوانش وارد
کرده اند، نشان می دهم که این به ترین خوانش هم با سه اشکال مواجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Could Negative Facts Solve the Negative Truths Problem?

چکیده [English]

Abstract
The truthmaker principle – which looks to be based upon a seemingly
plausible intuition – faces a number of troubles, including that of
negative truths. According to the truthmaker principle, true
propositions are true in virtue of what exists. But, intuitively, negative
truths are true in virtue of what does not exist. Adding negative facts to
one’s ontology isa metaphysical cost that has been paid to solve the
problem of negative truths. In this paper, I firstly mention some
preliminary issues about the truthmaker principle. After enumerating
possible solutions to negative truths, I will deal with the solution which
appeals to negative facts. Then I will argue that which kind of negative
facts does better its jobs. In the rest of the paper, I will disallow some
propounded difficulties with this solution. Afterwards, I will illustrate
that negative facts face three new problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • truthmaker
  • negative truths
  • polarity
  • ontological commitment