مشکل واحد انتخاب و راه حل واقع گرای ساختاری هستی شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

وجود پاسخ های متعدد به پرسش واحد انتخاب در زیست شناسی تکاملی، واقع گرایی علمی را در دو
سطح با مشکل مواجه م یکند: سطح روش شناختی و سطح هستی شناختی. در این مقاله نشان داده
می شود که راه حل الیزابت لوید، که مبتنی بر دیدگاه سمانتیکی در مورد نظریه های علمی است،
می تواند مشکل روش شناختی را حل کند، اما مشکل هست یشناختی را باقی م یگذارد. در ادامه ی
مقاله، بر اساس واق عگرایی ساختاری هستی شناختی و با کنار گذاشتن متافیزیک جز ءشناختی، راه
حلی برای مشکل هست یشناختی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Problem of the Unit of Selection and the Ontic Structural Realist's Solution

چکیده [English]

The variety of answers to the unit of selection problem threatens
scientific realism both methodologically and ontologically. In this
article, I argue that the account developed by Elizabeth Lloyd just
solves the problem from methodological point of view and leaves the
ontological side unsolved. I will show that getting rid of mereological
metaphysics and replacing it with ontic structural realism solve the
problem ontologically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ontic Structural Realism-Unit of Selection-Semantic View- Syntactic View-The Theory of Evolution by Natural Selection