حدود کلی معرفت بشری از دیدگاه ابن نسینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

از جمله مباحث مهم نظریه های معرفت مسأله ی حدود کلی معرفت بشری است. در مسأله ی حدود
معرفت بشری ما با تعیین حدود و مرزهای کلی معرفت بشری مواجه هستیم. اکثر فیلسوفان معرفت
بشر را محدود دانسته و حدود و مرزهای گوناگونی برای معرفت بشری قائل شده اند. ابن سینا نیز
معرفت بشر را محدود شمرده و برخی از امور را از قلمرو ادراکی انسان خارج دانسته است. شیخ از
یک سو معرفت را ممکن دانسته و لذا با شکاکیت مطلق به مقابله پرداخته و از سوی دیگر این
معرفت را محدود به حدود گوناگون دانسته و به تقابل با جزم گرایی مطلق م یپردازد. او حدود
گوناگونی از قبیل محدودیت انسان در شناخت ذات اشیاء، محدودیت انسان در درک خدا، محدودیت
انسان در درک معاد، محدودیت معرفتی ناشی از همراهی با ماده و جسم و ... برای معرفت بشری در
نظر م یگیرد. او استدلال های مختلفی برای اثبات این محدودیت ها آورده و بح ثهای جالب توجهی
در باب این محدودی تها دارد. بررسی این محدودیت ها به لحاظ شناخت دیدگاه کلی اب نسینا نسبت
به معرفت بشری دارای اهمیت فراوان بوده و کمک شایانی در فهم هر چه بهتر فلسفه ی او ایفا
خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ibn Sina on General limits of knowledge

چکیده [English]

General limits of knowledge is one of the important discussion in
epistemological studies. In the matter of human knowledge, we
confront with determining general limits of this knowledge. Most
philosophers have regarded human knowledge as a limited one, and
considered different limits for it. Ibn sina takes limited human
knowledge too and excludes some of the affairs from cognitive realm
of human. One the one hand, he accepts possibility of knowledge and
therefore opposed skepticism. On other hand, he restricts this
knowledge to the different limits and hence disagrees with absolute
dogmatism. He takes into account different limits for human
knowledge such as human limitation in recognizing the essence of
things, human limitation in knowing God, human limitation in
perceiving resurrection, cognitive limitation resulted from
accompanying with material and body etc. He presents various
arguments for proving these limitations and interesting discussions
about these. Studying these limitations due to recognizing Ibn sina’s
general viewpoint about human knowledge has been very important
and will grant great assistance in understanding his philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology
  • limits of knowledge
  • Ibn sina