بررسی استدلال آگاهی ریچارد سوئین برن بر وجود خدا و انتقادهای جی. ال. مکی بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ریچارد سوئین برن فیلسوف خداباور بریتانیائی، وجود « آگاهی » در انسان ها را معلول طرحی
آینده نگرانه درفرآیند تکامل تدریجی و پیدایش آگاهی را قطع نظر از مادی یا غیرمادی بودن
ماهیتش، استدلالی می داند بر وجود طراحی مدبر و هدف دار. وی هم چنین معتقد است که
تبیین های صرفاً علمی و مادی از ارائه ی تبیینی ساده و معقول از ماهیت آگاهی و شعور در انسان
ناتوان اند و به دلیل تبیین ناپذیری آگاهی از منظری صرفاً علمی، پذیرش ثنوی گروی ذاتی
اجتناب ناپذیر است. در مقابل، جی. ال. مکی، دیگر فیلسوف بریتانیائی، با انتقاد از استدلال
سوئین برن، در عین پذیرش دشواری های تبیین های ماتریالیسم از آگاهی، با به کارگرفتن تیغ اکام و
پیش فرض قرار دادن ماده گروی به عنوان یگانه تبیین معقول از پدیده ها، تبیین خداباورانه از آگاهی
را پیچیده می انگارد. این مقاله بر آن است با بیان دلایل عدم کفایت تبیینی نظریه ی ماتریالیستی
مکی در تبیین آگاهی، نشان دهد ساده ترین تبیین وجود آگاهی تبیین خداباورانه بوده و وجود
آگاهی می تواند استدلالی استقرائی در اثبات خدا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Swinburne’s Argument for God from Consciousness and Critics of J. L. Mackie

چکیده [English]

The theist philosopher, Richard Swinburne, believes that the emergence
of “consciousness” in human as an immaterial substance is an argument
for God. He also believes that scientific explanations cannot explain
consciousness and thus intrinsic dualism of brain events and mental
events is unavoidable. In contrast, J. L. Mackie, another British
philosopher, confirms that materialistic explanations of consciousness
are faced with difficulties, but it is simpler from theistic explanation
and thus he denies the dualism of brain events and mental events and
Swinburne’s argument for God from consciousness. In this article it is
tried, by stating the reasons of explanatory inadequacy of Mackie’s
materialistic explanation of consciousness, to consider theistic
explanation of consciousness as most reasonable and simplest
explanation for consciousness and it is an inductive argument for God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God
  • Consciousness
  • Richard Swinburne
  • J. L. Mackie