عشق از نظر هری گوردون فرانکفورت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هری گوردون فرانکفورت مفهوم متفاوتی از عشق ارائه می دهد. او عشق را ضرورتاَ واکنشی مبتنی بر
آگاهی از ارزش موضوع و متعلقش نمیداند، چرا که ممکن است به چیزی عشق بورزیم که در واقع
ارزشمند نباشد. بر خلاف باور عموم که باید چیزهای ارزشمند را دوست داشت، فرانکفورت میگوید
که ما میتوانیم به هر چیزی عشق بورزیم و عشق است که معشوق را ارزشمند میکند؛ هر چیزی
که به آن عشق م یورزیم برای ما مستلزم ارزش میشود چون به آن عشق میورزیم. فرانکفورت
عشق به خود را خالصترین نوع عشق میداند؛ همهی ما عشق به خود را جزء خیرهایی میدانیم که
همواره مهمشان میشماریم. عشق چهار خصوصیت ضروری دارد: اول، ارتباطی بیغرضانه است برای
بهروزی معشوق؛ دوم، عشق شخصی است و نمیتوان برای آن جایگزینی گذاشت؛ سوم، علایق عاشق
همان علایق معشوق است؛ و چهارم، عشق ورزیدن مستلزم الزاماتی برای اراده است و انتخاب
معشوق در اختیار ما نیست. ما با عشق همیشه در پی هدف نهایی، هدفی که تنها به خاطر خودش
برای ما ارزش دارد یعنی دارای ارزش ذاتی است، خواهیم بود و به همین دلیل میدانیم باید در چه
مسیری قدم برداریم و در پی کدام یک از خواستها و امیال خود باشیم. پس دچار آشفتگی روانی
نخواهیم شد و در وجود خود احساس آزادی میکنیم. در مقالهی حاضر مفهوم و اهمیت و
خصوصیات عشق از دیدگاه هری فرانکفورت بررسی م یشود؛ اگرچه این مقاله بیشتر جنبهی
توصیفی و گزارشی دارد؛ در جمع بندی پایانی نکتهای انتقادی هم دربارهی دیدگاه فرانکفورت مطرح
میشود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Harry Gordon Frankfurt on Love

چکیده [English]

Harry Frankfurt construes a different conception of love. He does not
recognize love as a response to the perceived worth of the beloved,
because one may love something with no value at all. In contrast to the
common belief that only valuable things are to be loved, Frankfurt
argues that we, by loving anything we want, make valuable what we
love. Anything we love will necessarily be valuable to us because we
love it. Frankfurt believes self-love to be the purest form of love. We
all see self-love as one of the goods that we care about. Love has four
main necessary features. First, love is a disinterested concern for the
well-being of what is loved. Second, love is personal and there cannot
be an alternative for the beloved. Third, the lover identifies her or him
with her or his beloved; that is, they take the interests of their beloved
as their own. Finally, love requires volitional necessities and we cannot
choose what to love. By loving we always pursue the final end, an end
which has intrinsic value for us; it is valuable for its own sake, and
that’s why we always know which way to take and which desires to
follow. With love; then, we will not be affected with mental confusion;
instead, we will feel a sense of freedom. The present article discusses
Harry Frankfurt̉ s view on concept, significance and characteristics of
love. In spite of having a description format, the article includes in
conclusion critics on Frankfurt̉ s view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harry Gordon Frankfurt
  • importance of love
  • features of love
  • self-love