بررسی انتقادی مدل تبیین وحدت بخش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

هدف این مقاله پرداختن به یکی از موضوعات مهم فلسفه ی علم یعنی مسأله ی تبیین علمی است.
این مسأله قدمتی تاریخی دارد و همه ی مدل های معاصر تبیین ایده ی اصلی خود را از فلاسفه
گذشته، از میل تا ارسطو، گرفت هاند. ما در این مقاله با صر فنظر از بح ثهای تاریخی این مسأله صرفاً
به بررسی پار های از مد لهای معاصر و از جمله مدل وحد تبخش م یپردازیم. مهم ترین مدل معاصر
همپل است که اید هی اساسی آن این است که تبیین استدلال است. گرچه این D-N تبیین مدل
مدل محور همه بحث های تبیینی پس از خود است اما از پاسخ گویی به بعضی ایرادات جدی وارد بر
آن، از جمله مسأله ی عدم تقارن، بی ربطی، و تعمیم های تصادفی ناتوان است. یکی از مدل های
تبیینی که در پی حل این مسائل مطرح شد مدل وحد تبخش کیچر است. طبق مدل وحدت بخشی
که اولین بار توسط فریدمن مطرح شد یک تبیین خوب باید به افزایش فهم ما از جهان منجر شود.
بحث طر حهای استدلالی کیچر بستری است که او تبیین را بر آن بنا م یکند که طبق آن م یتوان با
استفاده از تعداد کمی از طر حهای استدلالی، تعداد زیادی از باورها را تبیین کرد. هر چند کیچر مدل
خود را به خوبی بسط م یدهد، اما عملاً مسأله به این سادگی نیست و با اعترا ضهایی مواجه م یشود،
از جمله اینکه ارتباط بین وحدت بخشی و فهم ارتباط روشنی نیست. در نتیجه شاید بهترین راه برای
تبیین پدیده ها توسل به پلورالیزم در این زمینه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of the Unification Account of Explanation

چکیده [English]

Explanation is one of the most important issues in the philosophy of
science, which many attentions have been paid to it since Aristotle. The
unification account of explanation, first presented by Friedman (1974),
is one of the most discussed contemporary models. According to this
conception, scientific explanation has to show that many separated
argument patterns have basic similarities and via these similarities we
can understand related phenomena deeper. Philip Kitcher has extended
this idea and has argued that scientific explanation aims to represent a
maximum of facts and natural regularities in terms of minimum of
theoretical concepts and assumptions. According to Kitcher, a few of
argument patterns can be used in the explanation of many beliefs, and
so we can show that how scientific explanation amounts to
understanding. However, the unification account of explanation faces
some problems, including the point that the relationship between
unification and understanding is not clear. Another difficulty concerns
the relationship between explanation and the causal direction. In this
paper, after presenting the main features of the unification account of
explanation and its merits over the classical D-N model, it will be
argued that due to some problems in the unification account it seem
that the best way to round about these problems is to adopt a kind of
explanatory “pluralism”, depending on different philosophical and
scientific contexts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Explanation
  • Reasoning
  • DN model
  • Kitcher
  • unification
  • Argument Pattern
  • understanding