نقدی بر روش ایضاح مفاهیم در فلسفه ی علم: مطالعه ی موردی مفهوم وحدت بخشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

روش ایضاح مفاهیم کارنپ بر این اساس پیشنهاد شد که وظیفه ی فیلسوف علم ابهام زدایی از
مفاهیم مبهم علمی و غیرعلمیِ موجود در زبان علم و جایگزینی آنها با مفاهیمی روشن و ب یابهام
است. نقد های فیلسوفانی مانند استراسون، کواین، و پوپر باعث آن شد که کمتر فیلسوف علمی
آشکارا از روش کارنپ حمایت کند هرچند که بخش بزرگی از فلسف هی علم کماکان خود را وقف این
روش کرده بود. در سال های اخیر برخی از فیلسوفان علم آشکارا به دفاع از پروژه ی کارنپ
پرداخته اند. در نوشته ی حاضر به جای پرداختن به استدلال های له و علیه این روش، مفهوم
به عنوان نمونه انتخاب شده است و نشان داده می شود هیچ کدام از تلاش هایی که « وحدت بخشی »
در جهت ایضاح آن به کار گرفته شده به جایگزینی این مفهوم با مفاهیمی روشن و بی ابهام
نیانجامیده است. دعوی مقاله این است که وظیفه ی اصلی فیلسوف علم نه درگیر شدن در
زبان کاوی های بی حاصل، بلکه پرداختن به مسائل واقعی موجود در برنام ههای پژوهشی علمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of the Method of Explication of Concepts in Philosophy of Science: the Case of the Concept of Unification

چکیده [English]

Carnap’s method of explication of concepts proposed based on the idea
that the main responsibility of philosopher of science is the clarification
of vague scientific and unscientific concepts in the language of science
and replacement of them by “crystal clear” ones. The critiques of
philosophers like Strawson, Quine, and Popper caused most
philosophers of science not to openly endorse Carnap’s method of
explication, even though an important part of their philosophical works
devoted to his project. In recent years, some philosophers of science
have fully defended the method of explication. Instead of criticizing the
arguments of these philosophers, this paper criticizes the products of
applying the method of explication on one important concept of
philosophy of science, “unification”. It has been shown that the efforts
of philosophers of science in offering an explication for this concept
have been futile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • explication
  • unification
  • concept
  • Explanation
  • Carnap
  • Kitcher