ارتباط میان ذهنی در زیست جهان پدیدارشناسی هوسرل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

آگاهی استعلایی اصل نخستینی است که بنای فلسفه ورزی فیلسوف بزرگی هم چون هوسرل بر آن
بنیاد گشته است. وی با پژوهش در ساختار التفاتی این آگاهی، آ نرا چنان بنیادین اصل فلسفه ورزی
می پذیرد و اصلاً خود را نودکارتی دیگری م یخواند. در این پژوهش تلاش م یشود، با قرائت مستقیم
تأملات دکارتی هوسرل، از سولیپسیم دکارتی به سوی فلسفه ای استعلایی گذر کنیم و سپس به
تقوم ارتباط میان ذهنی و تقرر آن در زیست جهان و مراتب مختلف آن (ارتباط میان ذهنی و نسبت
سوژه و ابژه ها) بپردازیم. موضوع محوری در چنین رهیافتی ساختاری پدیدارشناسانه است؛ یعنی
عملکردی روشمند که ما را به سوی اصل نخستین امور که همان آگاهی است رهنمون می کند؛
همان روش و یقین ریاضی واری که در متن پدیدارشناسی هوسرلی به گونه ای جدی دنبال می شود.
این همان راهی است که موجب تقوم چیزها و گذر به سوی من استعلایی و ایجاد ارتباطی
میان ذهنی بین چیزهاست. در چنین طریقی می توان نتایج پدیدارشناسانه ی تحلیل تجربه ی آگاهی
(من استعلایی) را در بر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intersubjectivity in Life World of Husserl’s Phenomenology

چکیده [English]

Transcendental Ego is the principle of principles that philosophization
of great philosophers such as Husserl has been based upon it. Husserl,
too, as a follower of Descartes meditations and philosophy with
attemption in intentionality of transcendental ego accepts it as the base
of principles of philosophization and declares himself as a New
Cartesian. In this study, the author develops an original reading of the
Cartesian Meditation. This text, far from giving rise to a
“Transcendental solipsism”, leads to a constitution of intersubjectivity
on various levels (“primordial”, “Intersubjective” et “Objective”). In its
center, a “Phenomenological Construction” operates, i.e. a
methodological piece that masters the genetic approach of
intersubjectivity. Closely following the “almost mathematical” rigour
of this crucial text of Husserl’s phenomenology, in this way equally
tackles the issue of the constitution of the experience of the other and
the truly intersubjective structure of transcendental subjectivity. This
study concludes with the metaphysical results of the analysis of the
experience of the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mind
  • Intersubjectivity
  • Life World
  • transcendental phenomenology