علّیت احتمالاتی از دیدگاه الری ایلز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این نوشتار به بررسی نظریه علّیت احتمالاتی میپردازیم. ایده ی اصلی این نظریه این است که
علت، احتمال وقوع معلول را تغییر میدهد. علّیت در این نظریه، به عنوان رابطهای عینی و مبتنی بر
ویژگیهای ذاتی معرفی میشود و روابط علّی در سطح نوعی مورد توجه قرار میگیرد. شناخت ما
نسبت به پدیدههای طبیعی قطعی و متعین نیست و سیر شناخت انسانی به صورت تقریب به
حقیقت است. بنابراین با اذعان به نقص شناختی انسان، قالبی احتمالی برای تبیین یافتهها پیشنهاد
میشود. علّیت احتمالاتی از نظریهِ احتمال به عنوان ابزاری استفاده میکند تا بتواند رابطه علّت و
معلول را با دقت و وضوح بیشتری تبیین کند. علّیت احتمالاتی در دو سطح بررسی میشود: سطح
نوعی (علّیت عام) و سطح نمونهای (علّیت خاص). در این پژوهش، مشابه رویکرد الری ایلز روابط
علّی احتمالاتی در سطح نوعی و به صورت عام مد نظر است و روابط علّی به رویدادهای نوعی یا
ویژگیها نسبت داده میشود. دو تفسیر متفاوت از احتمال وجود دارد: تفسیر ذهنی و تفسیر عینی.
آنچه در این تقریر به دنبال آن هستیم، تفسیری عینی از احتمال است که در قالب تفسیر بسامدی
– تمایلی از آن یاد میشود. مسأله اصلی در این پژوهش، کنکاش در مفهوم نظریه علّیت احتمالاتی و
بررسیِ توان و قابلیت این مفهوم در برابر چالشهای معرفتی و هستی شناختی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ellery Eells on Probabilistic Causation

چکیده [English]

In this research, the theory of probabilistic causation is investigated.
The main idea of this theory is that the cause changes the probability of
happening effect. The causation in this theory is introduced as an
objective relation and it is based on inherent properties. The causal
relation is attended in type level. Otherwise human cognition of natural
phenomena is not definite and determined; the process of cognition is
approximated to the truth. In another words, with the acceptance of
fault of human cognition, man suggests a probable frame for
explanation of his findings. Probabilistic causation uses the probability
theory as a tool for explaining the relationship between cause and
effect. Probabilistic causation is proposed in two levels: type level
(General causal) and token levels (Singular causal). In this research,
like Eells’s approach, probability causation relationship in type level
and it is considered in General causal meaning. Causal relation is
considered as typical factor or Property. There are two different
interpretations: objective interpretation and subjective interpretation.
What is explored in this research is objective interpretation in the frame
of frequency-propensity interpretation. The main question in this
research is consideration in the sense of probabilistic causation theory
and pondering the capability and merits of this concept in against with
ontological and epistemological challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • probabilistic causality
  • causation
  • probability
  • objective interpretation
  • type level
  • token level
  • Determinism
  • Indeterminism
  • quantum physics