گستره ی مفهوم زیبایی در کتاب مقدس و تأثیر آن بر زیبایی شناسی آکوینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

یکی از منابعی که بر زیبایی شناسی آکوینی بسیار مؤثر بوده آموزه های کتاب مقدس است. سعی
آکوینی همواره بر آن بوده که نشان دهد این آموزه ها با دستاوردهای اندیشه ی فلسفی در خصوص
خداوند، جهان و انسان سازگاری دارد. این امر در خصوص مسأله ی زیبایی نیز ص  حت دارد. مقاله ی
« زیبایی » حاضر در پی اثبات این مدعا است که الفاظ متعددی در کتاب مقدس وجود دارند که به
ترجمه شد هاند و به گستره های معنایی متفاوتی دلالت دارند. بر همین اساس، مصادیق متنوع و
متفاوتی نیز برای زیبایی در کتاب مقدس یافت م یشود. به همین صورت، بحث از زیبایی نزد آکوینی
نیز گستره ی وسیعی را شامل می شود. مهم ترین مصادیق زیبایی در کتاب مقدس عبارتند از زیبایی
خدای پسر به عنوان شخص دوم تثلیث، زیبایی جهان و زیبایی انسان. بر همین اساس، در
زیبایی شناسی آکوینی نیز با این تنوع در خصوص زیبایی مواجه ایم. آکوینی به لحاظ تعیین مصادیق
زیبایی، نحوه ی ارتباط و نسبت آنها با یکدیگر و نیز درجه بندی آنها به میزان قابل توجهی از کتاب
مقدس تبعیت کرده و اندیشه های خود را با آن آموزه ها منطبق ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Scope of the Concept of Beauty in the Bible and Its Impact on Aquinas's Aesthetics

چکیده [English]

Among different sources the one which made a considerable impact
upon Aquinas’ aesthetics is the teachings of the Bible. Aquinas has
always tried to prove that these teachings are compatible with
philosophical thought’s achievements on God, universe and human.
This idea is also applicable to aesthetics. This article is to validate the
claim about existence of several words in the Bible which are translated
as "beauty" and are referring to different dimensions of meaning.
Accordingly, variant and different referents about beauty can be found
in the Bible. In this respect, the discussion of beauty explores a large
dimension of meaning in Aquinas’ perspective. The most important
aesthetic referents in the Bible include the beauty of God the Sun as the
second person of trinity, beauty of universe and beauty of human.
Accordingly, we are encountering the same variety of beauty in
Aquinas’s aesthetics. In respect of appointing referents of beauty, the
sort of relation and their relationship with each other, and their
classification, Aquinas has considerably followed the Holy Bible’s
teachings and has matched his ideas with.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beauty
  • Bible
  • Aquinas
  • Aesthetics