آزادانگاری و ارادهی آزاد: مروری بر آرای رابرت کین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

آزادانگاری 3 نظریهای است که از یک سو ارادهی آزاد را ناسازگار با موجبیتگرایی میداند و از سوی
دیگر معتقد به وجود ارادهی آزاد و امکان تحقق آن در شرایط ناموجبیتی است. با تعریف فوق
چالشهای آزادانگاری، ابتدا نشان دادن ناسازگارگرایی ارادهی آزاد با موجبیتگرایی و سپس توضیح
چگونگی معقولیت و وجود ارادهی آزاد در شرایط ناموجبیتی است. چالش دوم آزادانگاران بسیار
دشوارتر از چالش اول آنها است. زیرا در شرایط ناموجبیتی به نظر میرسد کنشها و انتخابهای
عامل شانسی و اتفاقی باشند و تحت کنترل عامل و هیچ چیز دیگری نباشند. بسیاری از آزادانگاران
سنتی برای حل چالش دوم آزادانگاری از مؤلفههایی فراطبیعی بهره جستهاند. اما برخی از فیلسوفان
مانند رابرت کین کوشیدهاند بدون پیشفرض های متافیزیکی و با رویکردی منطبق بر دانش نوین به
بازتعریف ارادهی آزاد بپردازند. این مقاله به بررسی آرای رابرت کین و انتقادات مطرح شده نسبت به
آن میپردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Libertarianism and Freewill: A Review of Kane’s Ideas

چکیده [English]

Libertarians on the one hand hold that free will is incompatible with
determinism, and on the other hand free will is real and can be realized
even in indeterministic conditions. Therefore, libertarianism tries to
show that firstly how determinism and free will are incompatible and
secondly how free will can be possible in an indeterministic world. The
second challenge seems to be more difficult than the first one, since in
indeterministic conditions agent's actions and choices would seem to be
matter of luck and not under control of the agent. Most of traditional
libertarians had tried to solve these problems by appealing to nonnatural
factors. However, some people like Robert Kane have presented
their solutions without any explicit metaphysical presupposition. They
believe that modern sciences can resolve the problem of free well. In
this essay, we will firstly explore Robert Kane's ideas and then try to
take a critical view on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freewill
  • Determinism
  • Indeterminism
  • Incompatibilism
  • Libertarianism
  • Chaos Theory