هم بسته های عصبی ناهشیار جمعی یونگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا ناهشیار جمعی به معنی موسعی که یونگ در نظر
می گیرد و نقشی که برایش در روا نشناسی تحلیلی قائل می شود دارای همبستههای عصبی هست یا
خیر. ضمناً نظریه ی ناهشیار یونگ بر مبنای علوم شناختی و بازخوانی هایی که متأخّران در
روان شناسیِ شناخت از این نظریه کردهاند بررسی می شود. برای مثال، نشان داده م یشود که عواطف
ناهشیارانه انسان به نوعی مربوط به حافظه بلند مدت است که در روا نشناسی مبنای ژنتیکی دارد و
مبتنی بر تغییر در ساختار ژنوتیپ است. در این نوشتار با رجوع به آرای افرادی چون یوان رودرر،
پنکسپ و مک لنا خواهیم دید که چرا در طول رؤیاهای طبیعی و توهمات انسان، همیشه زمینه های
ثابتی تکرار می شود، زمینه هایی که یونگ آنها را که ننمونه می نامد و معتقد است به ناهشیار جمعی
انسان ها برم یگردد. نشان خواهیم داد که این امر به ساختار مغز، اعصاب و ژنتیک ساختار مغز
مربوط است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Neural Correlates of Jungian Collective Unconscious

چکیده [English]

This paper tries to study the question of whether the notion of
collective unconscious as developed by Jung has any neural correlates.
Also, the notion will be pinned down with respect to the realm of
cognitive science as well as the interpretation of modern cognitive
psychologists. For example, it will be shown that unconscious human
emotions somehow are related to the long term memory which has
genetic base in psychology and is based on the changes in genotype
structure. With reference to the ideas projected by people such as
Roederer, Panksepp, and McLennan, it will be clarified that why in
natural dreams and imaginations, there are always fixed backgrounds,
called archetypes by Jung. The claim, then, is that archetypes have to
do with brain structure, neurons, and genetics of the brain structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • collective unconscious
  • Analytic Psychology
  • archetype
  • Eros
  • Anima
  • Animus
  • Evolution
  • Memory
  • Neural Correlates